Drošība

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensību centrā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu un uzņemas atbildību. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Sacensību centrā dežurēs medicīniskais personāls.

Īpašie noteikumi, lai izvairītos no Covid-19 infekcijas izplatības

  • Lūdzam norēķinus veikt savlaicīgi elektroniski.
  • Pasākuma dalībniekiem, kuri nav sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki jāievēro 2m fizisku distanci.
  • Nedrūzmēties sacensību norises vietā, pie reģistratūras, citām ieejām, izejām, tualetēm, starta, tranzīta un finiša zonā u.tml.
  • Sacensību vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
  • Sacensību dalībniekam (vai pārstāvim) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu jāapliecina, ka sportistam nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija un nav elpceļu infekcijas slimību pazīmes, kā arī būs jāiesniedz kontakttālrunis, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas iespējamās Covid-19 infekcijas gadījumā.
  • Pasākuma laikā visiem pasākuma dalībniekiem stingri jāievēro pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi, kādi tiks norādīti pasākuma vietā. Lūdzam nodrošināties ar mutes un deguna aizsegiem.

    Dalībnieki uzņemas atbildību ievērot visas higiēnas un drošības prasības saistībā ar Covid-19 vīrusu, kas uz sacensību dienu ir spēkā Latvijas republikas normatīvajos aktos!
    Atbildīgā persona par covid prasību ievērošanu pasākuma vietā – Artis Ločmelis, Tālr. 29119651