Sacensību noteikumi

Pirms starta:

 • Jāsaņem dalībnieka starta paka reģistratūrā. Dalībnieka numurs būs akreditācijas apliecinājums dalībnieka brīvai kustībai sacensību teritorijā, līdz ar to numuram ir jābūt pie dalībnieka visā sacensību dienas garumā.
 • Laika ņemšanas čips jāpiestiprina virs dalībnieka potītes. Čipa bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jākompensē zaudējumi samaksājot 50,- EUR.
 • Dalībnieka numurs jāpiestiprina pie numura siksniņas ap vidukli. Velo posmā numurs jāvelk uz mugurpusi, skriešanas posmā – uz priekšpusi. Peldēšanas posmā numuru atļauts vilkt tikai zem hidrotērpa.

Peldēšanas posms:

 • Peldēšanas posmā aizliegts izmantot jebkādus palīglīdzekļus, kas var paātrināt vai atvieglināt peldēšanu (pleznas, lāpstiņas, cimdi, snorkeļi u.tml.).
 • Hidrotērpu izmantošana VIDEJĀ distancē atļauta līdz 24.5C ūdens temperatūrai.
 • Hidrotērpu izmantošana SPRINTA un TAUTAS distancēs atļauta līdz 21.9C ūdens temperatūrai.

Maiņas zona:

 • Maiņas zonā tiks izmantotas inventāra kastes. Dalībnieku pienākums ir novietot savu inventāru kastē atbilstoši dalībnieka numuram, ievērojot citiem dalībniekiem atvēlēto zonu. Ārpus kastes drīkst atrasties tikai skriešanas posma inventārs. Aizliegts izmētāt savu vai citu dalībnieku inventāru, par ko var tikt piemērotas soda sankcijas.
 • Uz velosipēda atļauts atstāt pedāļos iestiprinātus velo apavus, pie velo piestiprinātu sporta pārtiku/dzērienu, ķiveri, brilles, dalībnieka numuru kā arī velo remonta komplektu.
 • Maiņas zonā aizliegts braukt ar velosipēdu. Pirms uzsākt kustību ar velosipēdu (stumšanu) ārā no maiņas zonas, velo ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Braukšanu ar velosipēdu atļauts uzsākt šķērsojot maiņas zonas robežu. Ķiveres ir obligātas visā riteņbraukšanas posma laikā. Beidzot riteņbraukšanu no velosipēda jānokāpj pirms maiņas zonas robežas, un ieejot maiņas zonā ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Ķiveri drīkst noņemt pēc velosipēda novietošanas maiņas zonā.

Velo un skriešanas posms:

 • Velo un skriešanas posmos aizliegts startēt ar kailu ķermeņa augšdaļu.
 • Velo posmā sacensību centra tuvumā atradīsies apsargāta Wheel station, kurā būs iespējams novietot rezerves velo ratus. Dalībnieks pats ir atbildīgs par savu ratu nomarķēšanu atpazīstamībai.
 • Dalībniekiem, sacensību laikā atrodoties uz koplietošanas ceļiem, jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, uzņemoties par savu rīcību pilnu atbildību. Dalībniekiem jāturas ceļa braucamās daļas labajā pusē.
 • Distancē aizliegts izmantot austiņas, mobilos telefonus vai citas ierīces, kas var novērst sportista uzmanību.
 • Distancē stingri aizliegts izmest jebkāda veida atkritumus. To atļauts darīt tikai oficiālajos dzirdināšanas punktos speciāli norādītajā vietā. Šī punkta pārkāpums noved pie sportista diskvalifikācijas.
 • Dalībnieki distancē drīkst izmantot tikai sacensību oficiālos dzirdināšanas punktus, kuros tiks nodrošināts dzeramais ūdens. VIDĒJĀS distances dalībniekiem tiks nodrošināts arī sporta dzēriens un Cola. Dzirdināšanas punktos ATĻAUTS saņemt speciālos dzērienus no savas atbalstošās personas 30metru diapazonā uzreiz aiz dzirdināšanas punkta.
 • SPRINTA un TAUTAS triatlons: velo posmā ATĻAUTA braukšana grupās viena dzimuma ietvaros. Atļauts izmantot visa veida velosipēdus, izņemot individuālā brauciena (time trial) velosipēdus. Ja šosejas velosipēds aprīkots ar mini guļstūri, tad šīs guļstūres ragu galējais punkts nedrīkst pārsniegt bremžu/pārslēdzēju rokturu sviru galējo līniju. Stūres un ragu galiem jābūt slēgtiem. Atļauts izmantot visu veidu ratus, kas iekļauti UCI apstiprinātajā sarakstā.
 • VIDĒJĀ distance (pusīte): velo posmā AIZLIEGTS braukt otra sportista aizvējā! Minimālais attālums, kas jāievēro starp velo braucējiem (draftings) – 10m! ATĻAUTS izmantot Time Trial velosipēdus, lielās guļstūres, augsta profila un pildītos (disc) ratus. Uzsākot otra dalībnieka apdzīšanu, tā jāveic 25sec laikā, izvirzoties vadībā ar sava velosipēda priekšējo ratu pār otra dalībnieka velo priekšējo ratu. Tiklīdz šī apsteigšana ir notikusi, apsteigtā dalībnieka pienākums ir 25sec laikā atkāpties līdz noteiktajai draftinga zonai – 10m. Soda piemērošana par draftinga un apdzīšanas noteikumu neievērošanu:
 • 30sec sods, pārkāpjot noteikumu pirmo reizi, tiesnesis parāda dzelteno kartiņu;
 • 5min sods, pārkāpjot noteikumu otro reizi; tiesnesis parāda zilo kartiņu un brīdina par iespējamo diskvalifikāciju;
 • Diskvalifikācija, pārkāpjot noteikumu trešo reizi, tiesnesis parāda sarkano kartiņu.
  Noslēdzot velo posmu, nopelnītās soda minūtes jāpavada Penalty Box, kas atradīsies maiņas zonas tuvumā. Dalībnieka pienākums ir brīvprātīgi apstāties Penalty Box un nogaidīt saņemto soda laiku. Soda sankciju process tiks kontrolēts no tiesnešu puses.

Vispārīgi:

 • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.
 • Katrs dalībnieks ir pats atbildīgs par sava inventāra atbilstību sacensībām un veicamajai distancei.
 • Ja dalībnieks nejauši novirzījies no veicamās trases, atļauts tajā atgriezties tikai atgriežoties tieši tajā vietā, kur notika novirzīšanās no trases.
 • Sacensību laikā dalībniekiem AIZLIEGTS saņemt jebkādu palīdzību no malas. Izņēmums ir palīdzība, ko dalībnieks saņem no otra dalībnieka, ar nosacījumu, ka palīdzību sniedzošais dalībnieks pēc sniegtās palīdzības pats var turpināt distanci (tas nozīmē, ka nedrīkst dot savu velosipēdu, veselu ratu, apavus utml.).
 • Distancē aizliegts pavadīt sportistu (braukt līdzi ar velosipēdu, skriet blakus, pavadīt ar auto u.tml.). Izņēmums ir pašas mazākās bērnu triatlona grupas (SB, VB), kur vecākiem atļauts pavadīt bērnu distancē esot blakus vai turot pie rokas ar nosacījumu, ja pa priekšu tiek palaisti bērni, kas distanci veic patstāvīgi. Vecākiem lūgums iespējami mazāk drūzmēties distancē un palīdzēt bērnam tikai tik daudz, cik patiešām nepieciešams, netraucējot un neapdraudot citus bērnus.
 • Dalībnieka izstāšanās gadījumā, par to jāpaziņo sacensību organizatoriem, un jāatgriež laika ņemšanas čips.
 • SODA sankcijas – ja sportists veicis pārkāpumu, pēc sacensību galvenā tiesneša lēmuma sportistam var tikt piemērotas 10 soda sekundes, kuras jāpavada Penalty Box, kas atradīsies Maiņas zonas tuvumā. Sodu piešķir par neaizsprādzētu ķiveri, nepareizi veiktu distanci, par mix zonas robežu neievērošanu un inventāra nepareizu novietošanu mix zonā, par tiesnešu lēmumu ignorēšanu, citu sportistu bloķēšanu, nesportisku rīcību un citu noteikumu neievērošanu, kas reglamentē triatlona sacensības.
 • Pretenzijas par sacensību norisi tiek pieņemtas rakstiskā veidā 30 minūšu laikā pēc rezultātu izlikšanas sacensību centrā, iemaksājot galvenajam tiesnesim 30,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.
 • Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, kā arī ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav atrunāti sacensību vispārīgajos noteikumos. Organizatori nenes atbildību, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Stafetes noteikumi:

 • Uz Stafešu dalībniekiem attiecas visi augstākminētie sacensību noteikumi
 • Vidējās distances stafetes komandu veido 3 dalībnieki neatkarīgi no dzimuma, kas ir vismaz 16 gadus veci. Katram dalībniekam ir jāizpilda savs stafetes etaps: peldēšana 1,9km,  riteņbraukšana 90km, skriešana 21,1km.
 • Tautas stafetes komandu veido 3 dalībnieki neatkarīgi no vecuma, bet vismaz viens dalībnieks ir sieviešu dzimuma. Katram dalībniekam ir jāizpilda savs stafetes etaps: peldēšana 250m, riteņbraukšana 10km, skriešana 2,5km.
 • Stafešu etapu maiņa notiek Tranzītzonā. Kā stafetes kociņš tiks izmantots laika ņemšanas čips. Stafetes etapu veikušais dalībnieks uzliek čipu nākošā etapa veicējam. Katra stafetes etapa dalībnieka pienākums ir laicīgi ierasties tranzītzonā uz stafetes etapa maiņu.